Тръжни процедури

Студио БДП ЕООД публикува  обществена поръчка с предмет: “Доставка на ДМА по Обособени позиции:
– Обособена позиция 1– Симулатор за обучение на водачи на МПС 1 бр.
– Обособена позиция 2 – Дрон с видеокамера към него – 1 бр.” , която се изпълнява съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие за проект „Възпитание на транспортна култура – ново начинание за успешен бизнес“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Процедура  BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. 
Документация за процедурата ТУК