За проекта

„Студио БДП“ ЕООД, българска компания с основна дейност издателска дейност на иновативни дидактически материали за възпитанието и обучението на водачи на МПС. На 30.05.2019 г. компанията подписа Договор за Безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0430-C01, финанисиран от от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с наименование „Възпитание на транспортна култура – ново начинание за успешен бизнес“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Процедура  BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията. Заложените в нея интервенции са в съответствие с приоритетите на проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Националната стратегия за насърчаване на МСП. Подкрепата по ОПИК 2014-2020 г. е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика.

Цели на проекта

Общата цел на проектното предложение е да спомогне за реализиране на предприемаческата идея на младото дружество “СТУДИО БДП” ЕООД, чрез създаване на условия за производство, издаване и пускане на пазара на продукти с висока социална добавена стойност – иновативни дидактически материали за възпитанието и обучението на водачи на МПС. Специфичните цели на проектното предложение са: –  Да се осигури качествена работна ръка, необходима за реализиране на предприемаческата идея, чрез наемане на трудов договор на 4 човека; – Да се спомогне за осъществяване на производство, издаване и пускане на пазара на иновативни дидактически материали за възпитанието и обучението на водачи на МПС, предмет на предприемаческата идея, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА – 2 бр., ДНА – 1 бр. и материали – 2 бр.; – Да се спомогне за правилното навлизане на пазара, както и на успешната пазарна реализация на иновативни дидактически материали за възпитанието и обучението на водачи на МПС, предмет на предприемаческата идея, чрез създаване на интернет страница на компанията. Определените цели на проектното предложение пряко кореспондират с основната цел на схемата за безвъзмездна помощ “Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства”. Идентифицираното предизвикателство, пред което са изправени повечето предприятия в България в сферата на предприемачеството – търговски и прекупвачески ориентиран растеж вместо производствено ориентиран растеж е валидно и за фирма “СТУДИО БДП” ЕООД. В тази връзка предприемачът е предприел стъпки за участие в разработването на редица продукти, които пряко да променят профила й, като позволят реализирането на пазара на издадени иновативни дидактически материали за възпитанието и обучението на водачи на МПС с висока принадена стойност. Настоящото проектно предложение се явява интегрална част от плана за предприемачески и производствено ориентиран растеж, като за разработването на продуктите, е предвидила закупуване на ДМА, ДНА, материали, изработване на фирмена интернет страница и наемане на висококвалифициран персонал – експерти, които са разработили предприемаческата идея и ще бъдат пряко ангажирани с осъществяването й. С реализацията на проекта компанията ще успее да разработи социално и пазарно значими продукти в стартовия си период, свързан пряко с приоритетните направления на тематичните области на ИСИС в частта “Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”и по-конкретно “културните и творческите индустрии, т.к. издаването на гореописаните иновативни дидактически материали попада точно в областта на творческите индустрии”. Това ще доведе до постигане на пазарни предимства, базирани на реализация на предприемаческата идея, водещи до повишаване на цялостната конкурентоспособност на “СТУДИО БДП” ЕООД. Периода за изпълнение на проекта е 12 месеца, като общата стойност е 201 946.52 лв., от които 137 323.63 лв. европейско и 24 233.58 лв. национално съфинансиране.