Продукти

Учебно помагало по БДП 29.00 лв.
Учебник по теория на управлението по БДП 59.00 лв.
Учебник по БДП 29.99 лв.
Видеофилми за управление на МПС 39.99 лв.
Учебно помагало по теория на управлението по БДП 19.99 лв.
Дидактически тестове (игри) за възрастови категории  4-6 годишни; за 7-11 годишни; 12-15 годишни 9.99 лв.
Видеофилми с реални ситуации на кръстовища 29.99 лв.

 

          На 30.05.2020 г. „Студио БДП“ ЕООД приключи изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0430-C01, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с наименование „Възпитание на транспортна култура – ново начинание за успешен бизнес“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Процедура  BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Постигнатите цели от изпълнението на проекта са:

1. Реализиране на предприемаческата идея на младото дружество “СТУДИО БДП” ЕООД, чрез производство, издаване и пускане на пазара на продукти с висока социална добавена стойност, а именно иновативни дидактически материали за възпитанието и обучението на водачи на МПС.

2. В рамките на изпълнението на проекта бяха разработени следните иновативни дидактически материали:

  • Учебно помагало по БДП
  • Учебник по теория на управлението по БДП
  • Учебник по БДП
  • Видеофилми за управление на МПС
  • Учебно помагало по теория на управлението по БДП
  • Дидактически тестове (игри) за възрастови категории 4-6 годишни; за 7-11 годишни; 12-15 годишни
  • Видеофилми с реални ситуации на кръстовища

3. Изпълнението на проекта бе пряко свързано и със закупуването на ДМА 2 бр., като бяха закупени и въведени в експлоатация следните активи:

  • Дрон с видеокамера към него – 1 бр.
  • Симулатор за обучение на водачи на МПС – 1 бр.

4. По проекта бе създадена и интернет страница на компанията, която ще спомогне за правилното навлизане на пазара, както и на успешната пазарна реализация на иновативни дидактически материали за възпитанието и обучението на водачи на МПС.

        С реализацията на проекта компанията успя да разработи социално и пазарно значими продукти в стартовия си период, свързан пряко с приоритетните направления на тематичните области на ИСИС в частта “Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”и по-конкретно “културните и творческите индустрии, т.к. издаването на гореописаните иновативни дидактически материали попада точно в областта на творческите индустрии”.

        Това ще доведе до постигане на пазарни предимства, базирани на реализация на предприемаческата идея, водещи до повишаване на цялостната конкурентоспособност на “СТУДИО БДП” ЕООД.

        Периодът за изпълнение на проекта бе 12 месеца.