За нас

Ние сме екип от специалисти поставили си за цел да променят средата за обучение по БДП за децата и учениците и обучаващите се за водачи на МПС.

През 2018 година създадохме „Студио БДП“ ЕООД, българска компания с основна дейност издателска дейност на иновативни дидактически материали за възпитанието и обучението на децата, учениците и водачите на МПС.

На 30.05.2019 г. компанията подписа Договор за Безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0430-C01, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с наименование „Възпитание на транспортна култура – ново начинание за успешен бизнес“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Процедура  BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

СОБСТВЕНИК НА ФИРМА СТУДИО БДП

Йорданка Колева Добрева – старши начален учител в ОУ „Димитър Петров” – гр. Сливен

Родена съм през 1966 г. Завършила съм специалност Предучилищна педагогика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” през 1988 г. От 1989 до 2000 година работих в Община Добричка – гр. Добрич , отдел „Образование”, като специалист по предучилищно възпитание и контролирах 43 детски заведения на територията на общината. От 2000 до 2005 г. работих като педагог в ДГ „Приказен свят” – гр. Добрич. От 2006 до 2015 година бях управител на бензиностанция в гр. Сливен.

През 2016 година завърших втора магистратура „Информационни и комуникационни технологии в началното училище” в Тракийски университет – гр. Стара Загора.

От 2015 година работя като начален учител в ОУ „Димитър Петров” – гр. Сливен. Приемам работата си на педагог като мисия – да изградим, заедно с децата, по-добро настояще и бъдеще.

КРАСИМИР МИХАЙЛОВ СПИРОВ – СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Ръководител на колектива разработил „Концепция за възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП“ (1989 г). Ръководител на колектива актуализирал „Концепция за възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП“ (2003 г).. Автор на „Методиката за възпитание и обучение да децата и учениците по БДП“. Автор на програмата за квалификационен курс на класни ръководители по „Методиката за възпитание и обучение да децата и учениците по БДП“. Ръководител и преподавател в курсовете за обучение па класни ръководители по „Методиката за възпитание и обучение да децата и учениците по БДП“. Автор на учебници и учебни помагала по БДП.

Ръководител на колектива разработил Учебната документация за подготовка на водачи на МПС (1999 г.). Автор на учебната програма за курс за възстановяване на контролни точки от водачи на МПС (2004 г.).  Ръководител на колектива разработил учебна документация и учебно съдържание за началната и периодична квалификация на водачи за превоз на пътници и товари (Наредба 41, 2005 г.).

ХРИСТО ВАСИЛЕВ УЗУНОВ – ДОЦЕНТ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА.

Роден в с. Славейно, област Смолян на 23.08.1968 г. Учил средното си образование в ОТЕТ „Ленин“ гр. Пловдив, а висшето си образование в ТУ София, ИПФ Сливен. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Моделиране на динамиката на ПТП с автомобили и диагностика на първопричините с цел предотвратяване на застрахователни измами“. През 2015 г. придобива академична длъжност „Гл. асистент“, а през 2017 г придобива академична длъжност „Доцент“ в направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“. Води лекции по основни дисциплини в специалност „Автотранспортна техника“, като „Организация и безопасност на движението по пътищата“, „Автотехническа експертиза“.

От 1997 г е приобщен в списъка на вещите лица към Апелативен съд Бургас, Окръжен съд Сливен, извършващи автотехнически експертизи. Организира курсове в следдипломно обучение „Автотехническа експертиза“, Оценителна експертиза. Реализира курсове за обучение в електронна дистанционна форма в посочените направления

ВЕСЕЛИН КОСТОВ ШИШКОВ – ПРЕПОДАВАТЕЛ- ИНСТРУКТОР, АВТОМОБИЛЕН СЪСТЕЗАТЕЛ, СЪДИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ

Роден в гр. Сливен  завършил съм висше образование в ТУ София Инженерно педагогически факултет гр. Сливен.

Бил съм учител в Текстилен техникум 10г.по техника и технология на трикотажно производство, устройство и експлоатация на текстилни машини.

Занимавам се от 1974г. с моторни спортове, като първо с мотоциклет след това с картинг и със състезателни автомобили  от 1980г., като механик и навигатор.

Състезател по Картинг от 1983г.до 1993г.,както и инструктор по картинг.

Член съм на националната техническа комисия по автомобилен и картинг спорт от 1992г . без прекъсване до сега .

Завършил съм специализации по ремонт и експлоатация на автомобили, безопасност на движението, автоексперт и  оценител на машини и съоръжения.

Извършвам огледи и автотехнически експертизи след ПТП.

От 2014г. съм инструктор на мотоциклети, леки автомобили и товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета до момента.